دسامبر 4, 2018

بررسی انواع تجهیز سالن های کنفرانس

تجهیز سالن های کنفرانس در سال های اخیر پیشرفت های زیادی داشته است. سازمان ها با سيستم هاي حرفه اي صدا و نور و تصوير بیشتر […]
دسامبر 4, 2018

آموزش چیدمان باندها در فضاهای مختلف

چیدمان باندها در فضای مسقف و غیر مسقف متفاوت می باشد.منظوراز فضای مسقف یعنی محیطی که دارای سقف و دیوار و کف باشد و نوع ساختمان […]
دسامبر 4, 2018

معرفی تجهیزات جانبی برای فروش سیستم های حرفه ای صدا و نور و تصویر

برای فروش سیستم های حرفه ای صدا و نور و تصویر تجهیزات جانبی نقش مهمی را در اجرای خوب سیستم های صوتی ایفا می کنند . […]